j Catalogue Dây Tiếp Địa Mạ Kẽm và Đồng Đỏ – Quang Hưng